ABYZ, s.r.o. - kompletní služby ve stavebnictví

nezávislost | důvěryhodnost | spolehlivost | profesionalita

1

Zajištění inženýrských činností před realizací stavby:
- územního řízení
- stavebního řízení
- pro kolaudační řízení.

Zajištění projektové činnosti:
- studie proveditelnosti stavby
- DSP – projektová dokumentace pro stavební povolení
- DPS – projektová dokumentace pro provedení stavby
- DSPS – dokumentace skutečného provedení stavby

Zpracování projektové dokumentace zajišťujeme pomocí programu CADKON+ 
a spolupráce s autorizovanými projektanty.
- statické posudky
- geometrické zaměření, geometrické plány
- požárně bezpečnostní řešení
- energetický štítek budovy
- vypracování plánu BOZP + rizika na stavbách
- zpracování rozpočtů stavby programem KROS plus.

Zajištění požadované dokumentace s dotčenými orgány státní správy pro:
- vydání územního rozhodnutí
- vydání stavebního povolení
- vydání kolaudačního rozhodnutí.

Zajištění inženýrských činností při realizaci stavby:
- výkon technického dozoru investora
- koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
- vedení a řízení kontrolních a řídících dnů
- kontrola rozpočtu.

Zajištění poradenství při výběru dodavatele:
- spolupráce s investorem při výběru dodavatele se zadávací dokumentací
- spolupráce při zajištění průběhu a vyhodnocení výběrového řízení se zadavatelem

Provádění staveb v oborech v souladu s certifikací.

 Poradenství při výběru technologíí případně vhodného dodavatele ICT
- analýza požadavků potřeb klienta v oblasti informačních a komunikačních technologií
- zpracování návrhu řešení požadavků klienta
- asistence při výběru vhodného dodavatele
- v případě samotné realizace - dodávka vlastního řešení včetně vypracování podrobné předávací dokumentace
Banner